Odsłon: 1268

Odwiedzających: 1054

Valentyn is running for Polska Akcja Humanitarna

ENGLISH VERSION BELOW

Cześć!
Pracuję dla ukraińskiej misji PAH jako oficer ds. bezpieczeństwa, w związku z tym rozumiem, jak ludzie dotknięci kryzysami humanitarnymi desperacko potrzebują naszego wsparcia. Dlatego zdecydowałem się wziąć udział w tym biegu, aby zarówno pogłębić świadomość na temat zmagań z jakimi muszą mierzyć się ludzie pokrzywdzeni, jak i mieć szansę na zebranie funduszy, które faktycznie złagodzą cierpienia tych, którzy na co dzień walczą o przetrwanie w Somalii i Sudanie Południowym.
Uważam również, że należy stale przypominać o konflikcie zbrojnym, który ma miejsce u waszych progów, w odległości nieco ponad godziny lotu - na wschodzie Ukrainy. Cywile cierpią i umierają z powodu braku dostępu do podstawowych dóbr, ratujących życie i artykułów, które są uznawane za pewnik w XXI wieku. Wraz z poważnymi problemami z zaopatrzeniem w wodę, niezdolnością do uzyskania odpowiedniej pomocy medycznej i ryzykiem stania się ofiarą działań wojskowych, życie najbardziej narażonych warstw społecznych - takich jak ludzie starsi i dzieci - staje się nie do zniesienia i wymaga natychmiastowej reakcji i gotowości do pomocy.
Liczba osób zabitych w wyniku tego konfliktu zbrojnego zbliża się do 15 000.
Ta zbiórka pieniędzy to wspaniała okazja, aby coś zmienić, stać się częścią czegoś naprawdę znaczącego i wartego zaangażowania - szansa na wsparcie PAH w jej wysiłkach na rzecz uczynienia świata lepszym miejscem.
Proszę również udostępnij tę wiadomość na facebooku, twitterze lub innych mediach społecznościowych.

Dziękuję!

Valentyn

------------------------------------------------
Hi!
I work for the Ukrainian mission of PAH as a Security Officer, therefore I understand how people affected by humanitarian crises desparately need our support. Therefore I decided to take part in this run in order to both increase awareness about the struggles of the people, and to have a chance to raise some funds that would practically alleviate the suffering of those who are struggling to survive on an everyday basis in Somalia and South Sudan.
Also I think it is important to constantly remind about the military conflict that is taking place at your doorstep, just a bit more than one hour flight away - at the east of Ukraine. The civilians are suffering and dying due to lack of access to basic life-saving services and commodities that are taken for granted in 21st century. Together with the severe problems with water supply, inability to reach proper medical help, and risk of becoming a victim of military actions, the life of the most vulnerable layers of the society - such as older people and children - becomes unbearable and needs immediate reaction and willingness to help.
The number of people killed by this armed conflict is getting closer to 15000.
This fundraising is a great opportunity for you to make a difference, to become a part of something actually meaningful and worth an investment - the chance to support PAH in its effort to make the world a better place.
Please also share this message on facebook, twitter or any other social media.
Thank you!
Valentyn

Moje wyzwanie

If I will achieve the goal of 2000 PLN, I'll organize the Ukrainian borscht cooking workshop for anyone interested Jeśli uda mi się osiągnąć cel, czyli 2000 zł, zorganizuję ukraińskie warsztaty gotowania barszczu dla wszystkich zainteresowanych.
Valentyn zebrał już :
620
PAKIET STARTOWY
Moje wyzwanie : 2 000 zł

Polska Akcja Humanitarna

Od 28 lat niesiemy pomoc osobom poszkodowanym w wyniku katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych na całym świecie. Życie i zdrowie drugiego człowieka jest dla nas najważniejsze. Obecnie prowadzimy misje w Sudanie Południowym, Somalii, Iraku, Jemenie, Ukrainie i Kenii. Pomóż nam docierać tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna! więcej »